Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie to szereg specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny. Mają one na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój, w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Problemy rozwojowe mogą występować od urodzenia, tak więc wczesna pomoc powinna być dostępna już od pierwszych tygodni życia, gdy rodzice lub lekarz pediatra zauważą niepokojące objawy. Dziecko, u którego rozwój przebiega nieprawidłowo, powinno jak najwcześniej uzyskać specjalistyczną pomoc. Nie ma jednej, niezawodnej recepty na wspieranie dziecka z problemami rozwojowymi. Każde dziecko rozwija się w innym rytmie, ma swoje uzdolnienia i specyficzne trudności. Wszystkie działania naprawcze powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych. Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka. Ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju wynikają z tego następujące możliwości:

 • większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne,
 • szybsze niż u starszych postępy usprawniania,
 • zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone,
 • pełniejsza korekcja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów,
 • nie ma nawarstwiania się następstw braku wczesnej pomocy.

U dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna – wczesna interwencja pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne. Będą lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki, być może nawet w integracji, a w przyszłości – dzięki wczesnej pomocy – dostępne będą dla nich szanse przygotowania zawodowego, pracy i bardziej samodzielnego i niezależnego życia.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Mądra Sówka w Pruszkowie macie Państwo możliwość wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej i skoordynowanej pomocy dziecku od 0-6 r.ż i jego rodzinie.

Jest to system zintegrowanych profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych oddziaływań.

Organizacja wczesnej pomocy w prawidłowym rozwoju dzieci to:

 • nawiązanie współpracy z rodzicami, identyfikacja problemu, poinformowanie rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy,
 • badania diagnostyczne i wydanie opinii o potrzebie wczesnej interwencji bądź wspomagania,
 • spotkanie zespołu specjalistów w celu omówienia najkorzystniejszych form i metod pracy z dzieckiem,
 • zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne w poradni,
 • zajęcia organizuje się w wymiarze ilości godzin w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka,
 • zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną,
 • podsumowanie pracy z dzieckiem i rodziną. Omówienie efektów terapii,
 • organizowane są grupy wsparcia dla rodziców małych dzieci.

Specjaliści wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka:

 • Psychiatra dziecięcy – dr Joanna Łupińska Dorn
 • Neurologopeda – Agnieszka Kober
 • Logopeda - Sylwia Winogrodzka
 • Psycholog dziecięcy (specjalizacja kliniczna) – Magdalena Chachoń-Fałek
 • Psycholog pedagog Żaneta Nowak
 • Psycholog pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej – Joanna Sobiecka
 • Fizjoterapeuta NDT – Bobath – Anna Klauza

ZAPRASZAMY
ale wcześniej prosimy o kontakt pod nr. tel. 22 724 99 91 lub 503 810 023

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mądra Sówka
05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5
(w budynku NZOZ Lekarska Spółdzielnia Pracy MEDICA, wejście od strony skwerku)