Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Psycholog dzieci i młodzieży

Terapia indywidualna

Spotkanie z psychologiem dziecięcym to cykl spotkań, podczas których terapeuta stosując wiedzę psychologiczną oraz profesjonalne pomoce terapeutyczne stara się pomóc Państwu i Państwa dziecku w rozwiązaniu określonego problemu.

Terapia jest procesem zmierzającym do pozytywnej zmiany w życiu pacjenta, zawsze odbywa się przy ścisłej współpracy z Rodzicami. W zależności od wieku dziecka i doświadczanych przez nie trudności, terapia może przyjmować formę indywidualnych spotkań z dzieckiem, albo formę pracy z całą rodziną. W czasie terapii pracujemy nad ustalonym wspólnie celem.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko przy udziale Rodziców, natomiast podczas drugiego spotkania psycholog spotyka się z dzieckiem. Pomoc psychologa poprzedzona jest rozmową o specyfice problemu, ustaleniem wstępnych oczekiwań Rodziców, analizą dokumentacji z przebiegu dotychczasowego leczenia, wywiadem o przebiegu rozwoju dziecka i charakterze trudności. Spotkanie z Rodzicem jest niezbędne aby dobrać właściwą formę i czas trwania terapii.

Leczymy deficyty takie tak:

 • zaburzenia obsesyjne-kompulsywne (natręctwa zachowań)
 • zaburzenia lękowe (napady lęku)
 • fobie specyficzne (np. kalustrofobia)
 • fobia społeczna
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia zachowania
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • praca z objawami Zespołu Aspergera
 • perfekcjonizm
 • niska samoocena

Diagnoza

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mądra Sówka” zajmuje się diagnozą trudności i uzdolnień dzieci. Diagnoza psychologiczna to kompleksowe badanie, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. W diagnozie pracujemy najnowszymi specjalistycznymi narzędziami badawczymi, dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i dysleksji rozwojowej.

Oferujemy:

 • diagnozę Aspergera
 • pełną diagnozę w kierunku Autyzmu
 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
 • diagnozę inteligencji
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 6-7 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
 • diagnozę stanów emocjonalnych (nadpobudliwość, ADHD, nieśmiałość, lęki, stany depresyjne, obniżenie nastroju, nieprawidłowości w komunikacji rodzic - dziecko, zaburzenia więzi emocjonalnych, zaburzenia kontaktu, moczenie nocne, problemy wieku dorastania, trudności adaptacyjne)
 • diagnozę relacji rodzinnych
 • diagnozę poziomu rozwoju intelektualnego oraz funkcji percepcyjno-motorycznych
 • diagnozę osobowości

Całościowa diagnoza funkcjonowania dziecka, opiera się na wywiadzie z Rodzicami, rozmowach z dzieckiem oraz testach psychologicznych, pozwala skutecznie zaplanować odpowiednią formę pomocy.

Badanie diagnostyczne odbywa się w formie 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z Rodzicem. Przeprowadzona zostaje rozmowa na temat dziecka, psycholog dowiaduje się, jaki jest powód spotkania, zbiera wywiad od Rodziców dotyczący problemów dziecka i rozwoju psychofizycznego od najmłodszych lat, określana jest procedura co do ilości spotkań i testów, dokonywana jest analiza opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego. Następnie umawiane są 2 spotkania diagnostyczne dziecka z psychologiem i przeprowadzane jest badanie odpowiednimi testami psychologicznymi. Ostatnim etapem jest ponowne spotkanie z Rodzicem, omówienie problemu i wyników uzyskanych w testach.

W zależności od efektu przeprowadzonej diagnozy psychologicznej dziecka, można uzyskać:

 • opinię honorowaną przez wszystkie placówki oświatowe
 • objęcie dziecka i Rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Poznaj naszych psychologów

mgr Żaneta Janeczko

Żaneta Janeczko Jestem psychologiem pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Zawód psychologa to nie tylko praca, ale codzienne spełnianie moich planów o byciu z i dla innych.

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności klinicznej i neuropsychologii oraz równolegle studia na kierunku pedagogika specjalna. Swoją wiedzę poszerzałam realizując studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci oraz szereg kursów i szkoleń w nurcie behawioralnym oraz poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam program szkoleniowy przygotowujący do pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W trakcie studiów byłam aktywnie zaangażowana w pracę z dorosłymi współpracując, w ramach działań wolontariatu, z Kliniką Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej. Kontakt z dorosłymi, którzy znaleźli się w kryzysie dawał mi wiele satysfakcji. Zakładałam, że to właśnie dorośli będą docelową grupą w mojej pracy zawodowej. Los bywa przewrotny i szczęśliwie stało się zupełnie inaczej.

Swoją pracę zawodową rozpoczęłam pracując z dziećmi przebywającymi w domach dziecka oraz pochodzącymi z ubogich rodzin. I to właśnie te relacje wzbogaciły mnie nie tylko jako psychologa, ukształtowały moją dalszą ścieżkę zawodową ale przede wszystkim określiły wartości, którymi kieruję się w kontakcie z dziećmi i młodzieżą.

W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na budowanie autentycznej relacji z dzieckiem i tworzenie przestrzeni pozwalającej na wspólne mierzenie się z przeszkodami. Bliskie jest mi stwierdzenie, że nie ma dzieci trudnych, a jedynie te, którym jest trudno. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala mi podejść z empatią i zrozumieniem do zachowań dziecka, motywuje do wnikliwego szukania przyczyny, by móc zniwelować jej skutki. W relacji z dziećmi i młodzieżą dążę do przyjęcia postawy dorosłego, który stawia jasne i przewidywalne granice, wspiera, dba o emocje, jest wyrozumiały, wykazuje się odpowiedzialnością i równoważy emocje z rozsądkiem.

Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadząc indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Ponadto jestem współprowadzącą grupowych zajęć wspierających rozwój umiejętności społecznych dzieci i młodzieży (Trening Umiejętności Społecznych).

Moimi szczególnymi obszarami zainteresowań są trudności emocjonalne oraz deficyty kompetencji społecznych utrudniające budowanie i podtrzymywanie zdrowych relacji z innymi.

Poza pracą spełniam się w roli żony, a najpełniej definiuje mnie określenie "stara dusza" lubiąca zaszyć się niezauważona z kubkiem kawy, książką w wygodnym fotelu z widokiem na ludzi.

mgr Magdalena Kuleta

Magdalena Kuleta Jestem z wykształcenia psychologiem ze specjalnością kliniczną, pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny) w Warszawie. Zdobyłam też wykształcenie pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie oraz podyplomowych studiów zarządzania zasobami pracy w Szkole Głównej Handlowej.
Moje doświadczenia zawodowe obejmują prace z dorosłymi (między innymi: na oddziale psychiatrycznym, z ofiarami doświadczającymi przemocy domowej oraz osobami z deficytami neurologicznymi).
Drugą ważną częścią mojej pracy jest praca z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam z młodzieżą przebywającą na oddziale penitencjarnym, z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie. W pracy z pacjentem zarówno dorosłym i małym opieram się na metodach terapii behawioralnej i poznawczej. Specjalizuje się w leczeniu takich deficytów jak:

U osób dorosłych

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, ataki paniki)
 • zespól stresu pourazowego (PTSD)
 • deficyty neurologiczne (diagnostyska zespołów otępiennych)

U dzieci i młodzieży:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • deficytów uwagi, ADHD
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
 • będącej w kryzysie (proces żałoby, doświadczającej przemocy domowej)

Prywatnie jestem mamą, w wolnym czasie lubię literaturę oraz podróże.

Karolina Bogusz

Karolina Bogusz Psycholog, pedagog specjalny

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii i wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jestem dyplomowanym instruktorem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz ukończyłam studia podyplomowe dotyczące psychosomatyki oraz somatopsychologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Kolejnym krokiem była praca w przedszkolu specjalnym w charakterze psychologa-terapeuty, gdzie prowadziłam terapie indywidualne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) oraz zajęcia grupowe - zajęcia Metody Ruchu Rozwijającego oraz trening umiejętności społecznych (TUS). Od 2019r. prowadzę zajęcia WWR oraz przyjmuję pacjentów w ramach terapii psychologicznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Współpracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania i deficytami uwagi. W swojej pracy kieruję się wieloaspektowym podejściem do wspierania rozwoju dziecka. W pracy wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, metody pracy z ciałem oraz praktyki z zakresu uważności i treningu oddechowego. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Opracowuję cele i program pracy w oparciu o zasoby oraz mocne strony dziecka, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego.

Iwona Głogowska

Iwona Głogowska Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności klinicznej.

Psychologię ukończyłam na wydziale nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swoją wiedzę stale pogłębiam m.in.:

 • 3 modulowy kurs stosowanej analizy zachowania w zakresie terapii behawioralnej osób z autyzmem
 • Programowanie języka w oparciu o narzędzie VB MAPP – diagnoza i tworzenie programów terapeutycznych (szczególnie w zakresie języka, komunikacji, umiejętności społecznych)
 • Terapia ręki
 • Diagnoza testowa
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
 • Diagnoza ADHD/ADD
 • Terapia behawioralna
 • Praca z osobą z zespołem Aspergera
 • Zaburzenia systemu rodzinnego (wpływ na funkcjonowanie dziecka)

Zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi w przedszkolach, ośrodkach terapeutycznych, gdzie pełniłam rolę psychologa oraz prowadziłam zajęcia z terapii psychologicznej indywidualnie i grupowo. Wspierałam dzieci oraz ich rodziny w miejskim ośrodku pomocy społecznej oraz znajdujące się w rodzinnych domach dziecka. Współpracowałam także z fundacją oraz w projektach wspierając dorosłych doświadczających różnych trudności życiowych.

Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz współpracuje z poradnią CBT dla dzieci i młodzieży gdzie zajmuje się całościową diagnoza psychologiczna oraz udzielam porad psychologicznych.

W pracy psychologicznej z dziećmi wykorzystuje sprawdzone naukowo i praktycznie techniki terapii behawioralnej i poznawczej oraz wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, potrzeb rozwojowych i funkcjonowania dziecka w systemie rodzinnym.

Kieruję się także uważną obserwacją dziecka, podążaniem zgodnie z jego potrzebami rozwojowymi, jego motywacją tak by rozwój przynosił mu radość.

Centrum mojego zainteresowania stanowi diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (szczególnie autyzm, zespół Aspergera, ADHD, ADD) oraz zaburzenia wtórne - m.in. emocjonalne, zaburzenia zachowania.

^ do góry