Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Psycholog dzieci i młodzieży

Terapia indywidualna

Spotkanie z psychologiem dziecięcym to cykl spotkań, podczas których terapeuta stosując wiedzę psychologiczną oraz profesjonalne pomoce terapeutyczne stara się pomóc Państwu i Państwa dziecku w rozwiązaniu określonego problemu.

Terapia jest procesem zmierzającym do pozytywnej zmiany w życiu pacjenta, zawsze odbywa się przy ścisłej współpracy z Rodzicami. W zależności od wieku dziecka i doświadczanych przez nie trudności, terapia może przyjmować formę indywidualnych spotkań z dzieckiem, albo formę pracy z całą rodziną. W czasie terapii pracujemy nad ustalonym wspólnie celem.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko przy udziale Rodziców, natomiast podczas drugiego spotkania psycholog spotyka się z dzieckiem. Pomoc psychologa poprzedzona jest rozmową o specyfice problemu, ustaleniem wstępnych oczekiwań Rodziców, analizą dokumentacji z przebiegu dotychczasowego leczenia, wywiadem o przebiegu rozwoju dziecka i charakterze trudności. Spotkanie z Rodzicem jest niezbędne aby dobrać właściwą formę i czas trwania terapii.

Leczymy deficyty takie tak:

 • zaburzenia obsesyjne-kompulsywne (natręctwa zachowań)
 • zaburzenia lękowe (napady lęku)
 • fobie specyficzne (np. kalustrofobia)
 • fobia społeczna
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia zachowania
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • praca z objawami Zespołu Aspergera
 • perfekcjonizm
 • niska samoocena

Diagnoza

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mądra Sówka” zajmuje się diagnozą trudności i uzdolnień dzieci. Diagnoza psychologiczna to kompleksowe badanie, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. W diagnozie pracujemy najnowszymi specjalistycznymi narzędziami badawczymi, dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i dysleksji rozwojowej.

Oferujemy:

 • diagnozę Aspergera
 • pełną diagnozę w kierunku Autyzmu
 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
 • diagnozę inteligencji
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 6-7 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
 • diagnozę stanów emocjonalnych (nadpobudliwość, ADHD, nieśmiałość, lęki, stany depresyjne, obniżenie nastroju, nieprawidłowości w komunikacji rodzic - dziecko, zaburzenia więzi emocjonalnych, zaburzenia kontaktu, moczenie nocne, problemy wieku dorastania, trudności adaptacyjne)
 • diagnozę relacji rodzinnych
 • diagnozę poziomu rozwoju intelektualnego oraz funkcji percepcyjno-motorycznych
 • diagnozę osobowości

Całościowa diagnoza funkcjonowania dziecka, opiera się na wywiadzie z Rodzicami, rozmowach z dzieckiem oraz testach psychologicznych, pozwala skutecznie zaplanować odpowiednią formę pomocy.

Badanie diagnostyczne odbywa się w formie 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z Rodzicem. Przeprowadzona zostaje rozmowa na temat dziecka, psycholog dowiaduje się, jaki jest powód spotkania, zbiera wywiad od Rodziców dotyczący problemów dziecka i rozwoju psychofizycznego od najmłodszych lat, określana jest procedura co do ilości spotkań i testów, dokonywana jest analiza opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego. Następnie umawiane są 2 spotkania diagnostyczne dziecka z psychologiem i przeprowadzane jest badanie odpowiednimi testami psychologicznymi. Ostatnim etapem jest ponowne spotkanie z Rodzicem, omówienie problemu i wyników uzyskanych w testach.

W zależności od efektu przeprowadzonej diagnozy psychologicznej dziecka, można uzyskać:

 • opinię honorowaną przez wszystkie placówki oświatowe
 • objęcie dziecka i Rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Poznaj naszych psychologów

mgr Magdalena Kuleta

Magdalena Kuleta Jestem z wykształcenia psychologiem ze specjalnością kliniczną, pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny) w Warszawie. Zdobyłam też wykształcenie pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie oraz podyplomowych studiów zarządzania zasobami pracy w Szkole Głównej Handlowej.
Moje doświadczenia zawodowe obejmują prace z dorosłymi (między innymi: na oddziale psychiatrycznym, z ofiarami doświadczającymi przemocy domowej oraz osobami z deficytami neurologicznymi).
Drugą ważną częścią mojej pracy jest praca z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam z młodzieżą przebywającą na oddziale penitencjarnym, z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie. W pracy z pacjentem zarówno dorosłym i małym opieram się na metodach terapii behawioralnej i poznawczej. Specjalizuje się w leczeniu takich deficytów jak:

U osób dorosłych

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, ataki paniki)
 • zespól stresu pourazowego (PTSD)
 • deficyty neurologiczne (diagnostyska zespołów otępiennych)

U dzieci i młodzieży:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • deficytów uwagi, ADHD
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
 • będącej w kryzysie (proces żałoby, doświadczającej przemocy domowej)

Prywatnie jestem mamą, w wolnym czasie lubię literaturę oraz podróże.

mgr Magdalena Chachoń-Fałek

Magdalena Chachoń-Fałek Jestem z wykształcenia pedagogiem, psychologiem o specjalności klinicznej i psychoterapeutą.

Ukończyłam Wydział Psychologii ze specjalnością psycholog kliniczny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, zdobyłam też wykształcenie pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim, jestem absolwentką 4 - letnich Studiów Podypolomowych na SWPS uprawniających do posiadania certufikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego.

Moje doświadczenia zawodowe obejmują pracę z dorosłymi min. pracę diagnostyczną, kliniczną z osobami chorymi psychicznie, ale również w ośrodkach i stowarzyszeniach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz dotkniętymi zaburzeniami nastroju oraz trudnościami życiowymi, jak także terapią par. Druga bardzo ważną częścią mojej pracy, a zarazem pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, z szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych.

Specjalizuje się w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej opartej na metodach behawioralnych i poznawczych, które co potwierdzają liczne badania naukowe, a także wyniki mojej własnej pracy dają doskonałe rezultaty w leczeniu takich deficytów jak:

U osób dorosłych:

 • zaburzenia nastroju: depresja (epizody depresji, depresja endogenna, depresja okresu po porodowego i inne)
 • lęki (lęk uogólniony, napady lękowe)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, natręctwa
 • choroba afektywna jedno i dwubiegunowa, schizofrenia
 • fobie specyficzne
 • napady paniki
 • zespół stresu pourazowego (PTSD) – występujący min. po udziale w wypadkach komunikacyjnych, tragicznych lub zagrażających życiu sytuacjach
 • niskie poczucie własne wartości
 • terapia małżeńska i terapia rodzin

U dzieci i młodzieży:

 • zaburzenia deficytu uwagi, ADHD,
 • zaburzenia spektrum autyzmu i Aspergera
 • trudności szkolne min.: problemy z koncentracją, dysleksja, dysgrafia
 • problemy wychowawcze i rozwojowe (zachowania trudne, agresja i inne)
 • depresja, lęki , fobie, natręctwa
 • problemy ze snem, nieśmiałość

Prowadzę również autorskie warsztaty dla rodziców min. pod tytułem ""Jak znaleźć sposób na trudne dziecko?", "Nie takie ADHD-e straszne jak go malują...", uczące konkretnych rozwiązań mających na celu eliminacje zachowań trudnych i poprawę jakości życia rodziny . Jestem też autorką zajęć dla dzieci z ADHD , nieśmiałością i Aspergerem uczące właściwych zachowań społecznych oraz ich poprawnego rozumienia. Współpracuję również z macierzystymi szkołami moich podopiecznych wdrażając indywidualne programy pracy uczniowskiej.

W pracy z pacjentem zarówno dużym i małym kieruję się sprawdzonymi i skutecznymi technikami, wskazaniami psychologii pozytywnej, radością i poczuciem humoru, a każdy z moich klientów jest dla mnie bezcennym źródłem nowej wiedzy.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch synów, w wolnym czasie lubię zajmować się różnymi formami aktywności fizycznej, fotografią i podróżami albo po prostu leniuchowaniem.

Karolina Bogusz

Karolina Bogusz Psycholog, pedagog specjalny

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii i wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jestem dyplomowanym instruktorem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz ukończyłam studia podyplomowe dotyczące psychosomatyki oraz somatopsychologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Kolejnym krokiem była praca w przedszkolu specjalnym w charakterze psychologa-terapeuty, gdzie prowadziłam terapie indywidualne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) oraz zajęcia grupowe - zajęcia Metody Ruchu Rozwijającego oraz trening umiejętności społecznych (TUS). Od 2019r. prowadzę zajęcia WWR oraz przyjmuję pacjentów w ramach terapii psychologicznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Współpracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania i deficytami uwagi. W swojej pracy kieruję się wieloaspektowym podejściem do wspierania rozwoju dziecka. W pracy wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, metody pracy z ciałem oraz praktyki z zakresu uważności i treningu oddechowego. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Opracowuję cele i program pracy w oparciu o zasoby oraz mocne strony dziecka, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego.

mgr Żaneta Nowak

Żaneta Nowak Psycholog, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją kliniczną i neuropsychologią na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z deficytami intelektualnymi, emocjonalnymi oraz społecznymi w przedszkolu i szkole specjalnej, domu dziecka oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Aktualnie jestem koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, psychologiem pracującym indywidualnie oraz grupowo z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Swoją pracę terapeutyczną opieram na metodach terapii behawioralnej.

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie odkrycie potencjału, który drzemie w każdym dziecku, dostosowanie się do jego potrzeb i możliwości oraz budowanie solidnego filaru umiejętności i kompetencji niezbędnych na drodze do samodzielnej i niezależnej dorosłości.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy”

Kursy specjalizacyjne dla osób ubiegających o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego:

 • Mowa i komunikacja
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Trening jedzenia
 • Skala inteligencji i rozwoju – IDS
 • Trening Umiejętności Społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu a komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Specjalistyczne szkolenie do pracy na stanowisku: asystenta osób z autyzmem (dzieci, młodzież, osoby dorosłe)
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego
 • Terapia ręki jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się w okresie wczesnoszkolnym
 • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne – Poziom I
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Neurorozwojowe badania diagnostyczne
 • Szkolenie z zakresu potencjału arteterapii i choreoterapii w praktyce
 • Szkolenie z zakresu przygotowania projektów i warsztatów
 • Szkolenie z zakresu metod pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

dr Renata Korzeń

dr Renata Korzeń doktor nauk społecznych, psycholog

Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako wolontariusz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Pracowni Testów Psychologicznych PTP jako normalizator narzędzi psychologicznych, wspierających ocenę dzieci i młodzieży, a także w szkołach - podstawowej i liceum oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży, udzielaniem porad i konsultacji psychologicznych. Prowadzę warsztaty z umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Współpracuję jako wykładowca z uczelniami wyższymi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP.

^ do góry