Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pruszkowskiego pod numerem: 55/2015. Poradnia współpracuje z Fundacją Synapsis w sprawie realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”.

Polecamy

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Więcej…

Badabada Synapsis

Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu "Badabada"
Więcej…

Zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci i młodzieży. Sporządzamy diagnozy: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i Integracji Sensorycznej. Posługujemy się najnowszymi metodami diagnostycznymi, pozwalającymi na określenie obszarów wymagających wspomagania oraz planowanie terapii.

Sporządzamy specjalistyczną diagnozę i indywidualne plany edukacyjne zaburzeń zachowania min. ADHD, zaburzeń z zakresy spektrum autyzmu i Aspergera.

Sporządzamy diagnozę rozwoju psychoruchowego niemowląt i dzieci oraz wskazujemy obszary wymagające jego wspomagania.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka w Pruszkowie wydaje opinie:

 1. W zakresie psychofizycznej dojrzałości dziecka do wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej (dotyczy dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat.
 2. W zakresie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym (dotyczy dziecka, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat).
 3. W przedmiocie spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa).
 4. Opinie i indywidualne plany edukacyjne w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (chodzi tu o wymagania określone w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy).
 5. Opinie w sprawie diagnozy dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii i innych specyficznych trudności w nauce.
 6. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka WWRD.
 7. Opinie dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu, Aspergera, oraz zaburzeń koncentracji i nadpobudliwości psychoruchowej w tym ADHD.

ZAPRASZAMY NA TERAPIĘ POZNAWCZO-BEHAWIORALNĄ TRUDNYCH ZACHOWAŃ U DZIECI:

 • terapia nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji;
 • zaburzeń jedzenia;
 • fobii;
 • złych nawyków (dermatologicznych, obgryzanie paznokci);
 • zaburzeń snu;
 • lęku u dzieci po przeżyciach traumatycznych.

Poradnia zapewnia wsparcie i pomoc doświadczonej kadry specjalistów: lekarza psychiatry, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów SI.

Wydajemy opinie, które są honorowane przez szkoły, przedszkola oraz komisje egzaminacyjne.