Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Terapia Pedagogiczna

Zapraszamy na zajęcia z Terapii Pedagogicznej, gdy Twoje dziecko:

 • ma problemy z czytaniem, pisaniem lub liczeniem;
 • ma problemy z koncentracją uwagi lub łatwo się rozprasza;
 • ma problemy z percepcją wzrokową lub słuchową;
 • trudności sprawia mu logiczne myślenie;

Terapia pedagogiczna jest wskazana, gdy Twoje dziecko ma problemy typu:

 • dysleksja,
 • dysgrafia,
 • dyskalkulia,
 • dysortografia,
 • ogólne trudności w nauce,
 • wady słuchu fonematycznego.

Główne założenia zajęć:

 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
 • Wprowadzenie dziecka w świat nauki na zasadzie gier i zabaw przynoszących dziecku radość i satysfakcję.
 • Szeroka rozumiana aktywność twórcza oparta na wykorzystaniu zmysłu wzroku.
 • Rozbudzanie twórczej aktywności dziecka.
 • Włączanie w proces dydaktyczny swobodnej ekspresji.
 • Doskonalenie koncentracji uwagi.
 • Doskonalenie umiejętności rysowania, pisania i czytania.
 • Wyrabianie sprawności motorycznej ręki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej – spostrzegawczości i umiejętności dokonywania wyboru.
 • Różne techniki czytania.
 • Ortografia na wesoło (niekonwencjonalne sposoby nauczania).
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez kreatywne gry i zabawy.

Poznaj naszych terapeutów pedagogicznych

mgr Katarzyna Nowakowska

mgr Katarzyna Nowakowska Z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnostą w zakresie dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii), dyskalkulii (trudności w uczeniu się matematyki), gotowości szkolnej, doradcą zawodowym. Prowadzę terapię z zakresu kształtowania umiejętności społecznych. Jestem wykładowcą uczelni wyższej oraz trenerem prowadzącym kursy i szkolenia dla kadry oświatowej z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie:

 • terapia pedagogiczna w ramach wczesnego wspomagania w rozwoju
 • terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi, z zachowaniami trudnymi
 • terapia trudności szkolnych, tj. problemów z koncentracją, deficytów uwagi, terapia w zakresie dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii), grafomotoryki, terapii ręki, dyskalkulii
 • doradztwa zawodowego
Szczególnie ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka. W swojej pracy terapeutycznej staram się, aby moje metody pracy z jednej strony były dostosowane do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, natomiast z drugiej do potrzeb i możliwości dziecka. Niezbędne jest rozwijanie mocnych stron dziecka oraz usprawnianie w zakresie zaburzonych funkcji rozwojowych.