Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Pedagog

Terapia pedagogiczna to proces oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. To podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania w obowiązkach szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych oraz społeczno-emocjonalnych.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych bądź konsultacji terapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia stwierdzonych trudności u ucznia. Spotkania  odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych i zróżnicowanych metod i form pracy, ćwiczeń, gier i zabaw.

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka poprzez poszerzanie sfery poznawczej i pamięci stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez wykorzystywanie różnych technik stymulacyjnych i terapeutycznych,
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji.

Oferujemy:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami manualno-grafomotorycznymi,
 • zajęcia dla dzieci z ADHD,
 • zajęcia dla dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
  • niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania,
 • terapię dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
  • utrwalenie zasad pisowni
  • kreatywne formy uczenia się
  • alternatywne formy dostosowane do dysfunkcji w danych obszarach sensorycznych
  • trening technik pamięci,
 • terapię dzieci mających trudności w matematyce (dyskalkulia)
  • niwelowanie trudności oraz dostosowanie dziecka do wymagań stawianych w tej dziedzinie przez szkołę i życie codzienne,
 • zajęcia dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • zajęcia z zakresu stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
  • przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnienie dzieciom tzw. dobrego startu), rozwijanie zdolności poznawczych i umiejętności społecznych, przezwyciężanie zaburzeń i deficytów rozwojowych i uzupełnienie materiału programowego szkoły.

Prosimy o zabranie ze sobą:

 • zeszytów dziecka,
 • wcześniejszych opinii, jeśli dziecko już było badane,
 • wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej ucznia np. notatki od nauczyciela.

Poznaj naszych terapeutów pedagogicznych

mgr Iwona Witak

mgr Iwona Witak Magister pedagogiki, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

Jestem pracownikiem w przychodniach oraz w szkole. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i niemowlętami na wielu płaszczyznach jest przyczyną profesjonalizmu, który jest wynikiem pełnego zaangażowania w ludzi na najważniejszych etapach ich rozwoju i edukacji. Zdecydowanie praca jest moją pasją!

Prywatnie mama dwóch wspaniałych chłopców - Antosia i Frania. W relacjach z dorosłymi radzi sobie równie doskonale 🙂.


Agnieszka Matysiak

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam będąc przez dwa lata wychowawcą klas 0. Obecnie pracuję w szkole jako nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne.

Podczas pracy z małymi dziećmi stawiam na naukę poprzez zabawę, gry terapeutyczne.

Nieustająco pogłębiam swoją wiedzę, doskonalę swoje umiejętności poprzez studia, kursy oraz czytanie fachowej literatury.

mgr Julita Cieślak

mgr Julita Cieślak Jestem magistrem pedagogiki z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyłam magisterium na Uniwersytecie Gdańskim oraz specjalizację w zakresie terapii psychologicznej na Uniwersytecie Łódzkim. Przez 16 lat prowadziłam ośrodki terapeutyczne w Polsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych z deficytami i zaburzeniami. Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie kierowania i organizacji pomocy społecznej. W latach 96-97 odbyłam staż doktorancki na Uniwersytecie Gdańskim – Wydział Pedagogika. Uczestniczyłam w nowatorskim projekcie wprowadzenie integracji do szkół polskich. Prowadziłam szkolenia w zakresie diagnozy i terapii klinicznej. W 2004 roku ukończyłam szkolenie w Synapsis w zakresie diagnozy oraz metod terapii z dzieckiem autystycznym (3-modułowa terapia behawioralna). Od tego czasu podnoszę swoje kwalifikacje w tym zakresie. W swojej pracy wykorzystuję metody behawioralne oraz behawioralno-poznawcze. Korzystam także z metody Sunrise oraz Floortime w zależności od wieku i psychofizycznego funkcjonowania dziecka. Aby uatrakcyjnić swój repertuar zawodowy ukończyłam szkolenia w zakresie alternatywnych i kreatywnych form komunikacji, metod polisensorycznych, treningu umiejętności społecznych, konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych, rewalidację osób z upośledzeniem umysłowym, pedagogiki zabawy Klanza. Ukończyłam muzykoterapię według metod profesora Kieryła oraz metod Orffa, artterapię.

Jestem trenerem technik pamięci oraz kreatywnych form uczenia się, a także metod profesor M. Bogdanowicz Ortograffiti dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi (dysleksja), metod profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej w zakresie logicznego myślenia, metod przeciwdziałania agresji, treningu antystresowego, autogennego i ekspozycyjnego.

Odbyłam szkolenie w zakresie mediacji z pacjentem i rodziną oraz mediacji z pacjentem i szkołą.

Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, które dostarczają mi wielu atrakcji i inspiracji, są źródłem mojego natchnienia zawodowego. Jestem osoba wesołą, kreatywną i konsekwentną.