Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Terapia Pedagogiczna

Zapraszamy na zajęcia z Terapii Pedagogicznej, gdy Twoje dziecko:

 • ma problemy z czytaniem, pisaniem lub liczeniem;
 • ma problemy z koncentracją uwagi lub łatwo się rozprasza;
 • ma problemy z percepcją wzrokową lub słuchową;
 • trudności sprawia mu logiczne myślenie;

Terapia pedagogiczna jest wskazana, gdy Twoje dziecko ma problemy typu:

 • dysleksja,
 • dysgrafia,
 • dyskalkulia,
 • dysortografia,
 • ogólne trudności w nauce,
 • wady słuchu fonematycznego.

Główne założenia zajęć:

 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
 • Wprowadzenie dziecka w świat nauki na zasadzie gier i zabaw przynoszących dziecku radość i satysfakcję.
 • Szeroka rozumiana aktywność twórcza oparta na wykorzystaniu zmysłu wzroku.
 • Rozbudzanie twórczej aktywności dziecka.
 • Włączanie w proces dydaktyczny swobodnej ekspresji.
 • Doskonalenie koncentracji uwagi.
 • Doskonalenie umiejętności rysowania, pisania i czytania.
 • Wyrabianie sprawności motorycznej ręki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej – spostrzegawczości i umiejętności dokonywania wyboru.
 • Różne techniki czytania.
 • Ortografia na wesoło (niekonwencjonalne sposoby nauczania).
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez kreatywne gry i zabawy.

Poznaj naszych terapeutów pedagogicznych

mgr Emilia Kłączyńska

Emilia Kłączyńska Pedagog, socjoterapeuta

Ukończyłam studia pedagogiczne ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii i Profilaktyki na tej samej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na stanowisku pedagoga szkolnego z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, technikum oraz podczas wyjazdów na kolonie letnie i zimowe w charakterze wychowawcy, profilaktyka oraz socjoterapeuty. Dodatkowo pełniłam funkcję nauczyciela świetlicy oraz nauczyciela wspierającego dla dziecka z zespołem Aspergera oraz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Aktualnie pracuję na stanowisku pedagoga szkolnego, prowadzę zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia stymulujące funkcje poznawcze i społeczne oraz rewalidację dla dzieci z zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie, aby nauka sprawiała radość, bo tylko wówczas jest najbardziej efektywna. Dlatego też stosowane przeze mnie metody to głównie interwencje przez zabawę i poznanie wielozmysłowe ( aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć ) ponieważ dzieci uczą się poprzez wszystko to, co robią, a ich naturalnym środowiskiem pracy ( zgodnie z psychologią rozwoju człowieka ) jest właśnie zabawa.

Zapraszam do kontaktu wszystkich rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym, którzy pragną, aby nauka ich dziecka stała się prawdziwą nauką, tzn. SZYBKA I ZABAWNA.

Proponuję cykl indywidualnych zajęć stymulujących kreatywność i wspierających proces uczenia w oparciu o pracę mózgu ukierunkowanych na ZACHĘCANIE DZIECKA DO CZYTANIA oraz WARSZTATY KSZTAŁTNEGO PISMA.