Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Mądra Sówka

Pedagog

Terapia pedagogiczna to proces oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. To podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania w obowiązkach szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych oraz społeczno-emocjonalnych.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych bądź konsultacji terapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia stwierdzonych trudności u ucznia. Spotkania  odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych i zróżnicowanych metod i form pracy, ćwiczeń, gier i zabaw.

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka poprzez poszerzanie sfery poznawczej i pamięci stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez wykorzystywanie różnych technik stymulacyjnych i terapeutycznych,
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji.

Oferujemy:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami manualno-grafomotorycznymi,
 • zajęcia dla dzieci z ADHD,
 • zajęcia dla dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
  • niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania,
 • terapię dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
  • utrwalenie zasad pisowni
  • kreatywne formy uczenia się
  • alternatywne formy dostosowane do dysfunkcji w danych obszarach sensorycznych
  • trening technik pamięci,
 • terapię dzieci mających trudności w matematyce (dyskalkulia)
  • niwelowanie trudności oraz dostosowanie dziecka do wymagań stawianych w tej dziedzinie przez szkołę i życie codzienne,
 • zajęcia dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • zajęcia z zakresu stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
  • przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnienie dzieciom tzw. dobrego startu), rozwijanie zdolności poznawczych i umiejętności społecznych, przezwyciężanie zaburzeń i deficytów rozwojowych i uzupełnienie materiału programowego szkoły.

Prosimy o zabranie ze sobą:

 • zeszytów dziecka,
 • wcześniejszych opinii, jeśli dziecko już było badane,
 • wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej ucznia np. notatki od nauczyciela.

Poznaj naszych terapeutów pedagogicznych

mgr Katarzyna Nowakowska

mgr Katarzyna Nowakowska Z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnostą w zakresie dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii), dyskalkulii (trudności w uczeniu się matematyki), gotowości szkolnej, doradcą zawodowym. Prowadzę terapię z zakresu kształtowania umiejętności społecznych. Jestem wykładowcą uczelni wyższej oraz trenerem prowadzącym kursy i szkolenia dla kadry oświatowej z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie:

 • terapia pedagogiczna w ramach wczesnego wspomagania w rozwoju
 • terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi, z zachowaniami trudnymi
 • terapia trudności szkolnych, tj. problemów z koncentracją, deficytów uwagi, terapia w zakresie dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii), grafomotoryki, terapii ręki, dyskalkulii
 • doradztwa zawodowego
Szczególnie ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka. W swojej pracy terapeutycznej staram się, aby moje metody pracy z jednej strony były dostosowane do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, natomiast z drugiej do potrzeb i możliwości dziecka. Niezbędne jest rozwijanie mocnych stron dziecka oraz usprawnianie w zakresie zaburzonych funkcji rozwojowych.