Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

§  harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,

§  wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,

§  zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,

§  dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,

§  potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Inspektor Ochrony Danych 

Panią Iwona Obarzanek

adres: iod@cbi.org.pl

Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne

„Mądra Sówka” Anna Jakubowska

05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5

 

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Panią Iwoną Obarzanek, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

  1. Celem zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, podajemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od Państwa, czy też z innych źródeł.

4.      W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

·         prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji art. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dostępny w siedzibie Administratora).

·         prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  art. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

·         prawo do usunięcia danych - może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

·         prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

·         prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych art.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

·         prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

·         prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć art. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

·         Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa

 

Administrator udostępnia w siedzibie – sekretariacie klauzule informacyjne:

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA – PROCES REKRUTACJI,

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA,

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZLECENIOBIORCÓW,

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY,

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW,

Ø  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA,

Ø  (WPISANYCH DO UMOWY JAKO OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY),

 

 

Informacja o rozpowszechnianiu wizerunku

Zgodnie z obowiązującym prawem Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5  NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców dzieci (np. wykonywanie zdjęć i filmów na przedszkolnych  uroczystościach, wycieczkacha następnie ich zamieszczanie w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany, a w przypadku niepełnoletniej osoby zgody rodzica/opiekuna prawnego.

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA – PROCES REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3.      Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola Specjalistycznego „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5” -art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz., 910 ze zm.).

  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
  2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
    w rekrutacji.

9.      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

10.  Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres:iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3.     Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia wychowanków, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz., 910 ze zm) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie wychowanków, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP,

c)      art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i mienia placówki;

d)      Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia wychowanków, prowadzenia ewidencji wychowanków na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

e)      Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku
z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i pracowników,
a także ochrony mienia placówki.

4.      Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

5.      Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm).

6.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

9.      Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody) i  art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa  dziecka w Przedszkolu, które jest zadaniem     wynikającym z art. 68 ust. 1 pkt. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.    Dz.U.2020 r., poz. 910 z późn. zm). Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców/opiekunów dziecka.

4.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres roku szkolnego, na który zostali Państwo upoważnieni do odbioru dziecka przez jego rodziców/opiekunów.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z placówki.

7.      Zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z placówki. Czynności tej można dokonać poprzez dostarczenie oświadczenia o wycofaniu zgody do placówki.

8.      Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,

9.       prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

10.  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11.   Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZLECENIOBIORCÓW

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3.      Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

4.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO):

1)        konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,

2)        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, ubezpieczeniowych.

5.      Okres przechowywania danych osobowych - będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

6.      Odbiorcy danych. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 


Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5 proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5 przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym lub CV w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5 przez okres najbliższych 3 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora  i będą usuwane z bazy administratora.


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5.      Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

6.      Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy.

7.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

8.      W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.

9.      Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,

10.   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

11.  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.

3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c)      art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

4.      Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

6.      Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.      W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA

(WPISANYCH DO UMOWY JAKO OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY)

 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5, reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 507 107 887, adres e-mail: poradnia.pruszkow@gmail.com.

2.      W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
za pomocą poczty elektronicznej
(adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając
na adres Administratora.

3.      Dane będą przetwarzane w celu realizacji celu realizacji umowy usługi zawartej z Państwa Pracodawcą., którą Państwo reprezentujecie albo w której jesteście zatrudnieni i Wasze dane zostały przekazane jako dane osób do kontaktu.

4.      Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO, tj. :

-        art. 6 ust 1 lit b RODO–przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy;

-        art. 6 ust 1 lit c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-        art. 6 ust 1 lit e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

5.      Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od Państwa pracodawcy
w celu realizacji umowy usługi.

6.      Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celu realizacji umowy zawartej z Państwa pracodawcą.

7.      Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8.      Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych w/w celach  mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      pracownicy i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” Anna Jakubowska 05-800 Pruszków, ul. Al. Niepodległości 5 (takie jak: dostawcy usług IT i oprogramowania, firmy audytowe). Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom do państw trzecich.

9.      Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia
( jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane), a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

11.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12.  Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia zw. z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa wyżej można kierować telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie– z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Klauzuli informacyjne.